Cílové skupiny


Všichni klienti přicházející do Domova (včetně režimu sociálních služeb) musí být bezpodmínečně ve stabilizovaném stavu, a při odchodu ze zdravotnického zařízení propuštěni do domácí péče (domácího ošetřování).

Primární (prioritní) cílové skupiny

 • senioři všech věkových kategorií
 • osoby po úrazech (od 18 let)
 • zdravotně postižené osoby (ZTP) od 18 let
 • poúrazové stavy
 • úrazy (fraktury končetin, páteře, hlavy, žeber zejména u seniorů)
 • pooperační stavy (náhrady kloubů, břišní operace, operace páteře, mozku, srdce apod.)

Rozdělení cílových skupin z hlediska věku:

 • Mladí dospělí (18 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 70 let)
 • Starší senioři (nad 70 – 80 let)
 • Sénium (nad 80 let)

Z hlediska zdravotního stavu

 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám se zdravotním onemocněním
 • osobám s omezením pohybového aparátu
 • nevidomé osoby
 • TP – těžké postižení
 • ZTP- zvláště těžké postižení
 • ZTP/P – zvlášť těžké postižení / průvodce

Osoby se specifickými druhy onemocně

 • Parkinsonova diagnóza
 • Diabetes mellitus
 • Ischemická choroba srdeční
 • Hypertenze arteriální i sekundární
 • Psychiatrické diagnózy – lehčí stádia
 • Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt)
 • Roztroušená skleróza (RS)
 • Osoby s lehčími formami mentálního znevýhodnění (osoby se sníženou schopností charakterizovanou významným omezením v intelektových funkcích
 • Epilepsie
 • Terminální a preterminální stádium těžkých onemocnění nevyžadující stálou lékařskou péči

Omezení cílové skupiny:

 • těžká duševní onemocnění dle individuálního stavu klienta a vyjádření lékaře (Schizofrenie atp.)
 • osoby s infekčním onemocněním

Kategorie klientů/tek

Kategorie I. klient/ka soběstačný/á, nezávislý/á na základní ošetřovatelské péči

Kategorie II. klient/ka částečně soběstačný/á, sebeobsluha s pomocí, schopen/a pohybu mimo lůžko s pomocí či samostatně na invalidním vozíku

Kategorie III. klient/ka vyžadující zvýšený dohled, lucidní klient/ka neschopný/á pohybu mimo lůžko ani s pomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžadující téměř úplnou obsluhu, nebo psychicky alternovaný klient/ka, u něhož  je nutný zvýšený osobní dohled, případně nutné omezení pohybu či farmakologické sedace

Kategorie IV. klient/ka nesoběstačný/á, lucidní klient/ka, zcela imobilní, příp. inkontinentní, vyžadující ošetřovatelskou pomoc při všech i nejběžnějších úkonech

  Poradenství pro sekundární skupiny

 • rodiny
 • blízcí klienta
 • opatrovníci
 • subjekty poskytující zdravotní služby
© Copyright Domov Praha západ | Domov Borová, PERUS: Tvorba www stránek